Min RGB

Facebook Posts

... Zie meerZie minder

Commentaren

Wanneer komt saramacca aan de beurt

Kartinie Ger Taw

Angel Madevi

Sunil Jangi

Goedemiddag Ik heb 2 weken geleden eindelijk gesproken met mevrouw Dompig. Zij zou met de behandelaar die eerder een prive bericht gestuurd heeft overleggen om contact met ons op te nemen. Wij horen graag van u wat de status nu is? U heeft stukken gevraagd en wij hebben geleverd. Wat is momenteel de status. Er is niet meer gereageerd op eerder verzonden berichten. Gr. Thakoersingh

Jordie Rubia Rene Rathipal

Beste mensen, Wij hebben u al vorige week een prive bericht gestuurd maar we hebben nog geen reactie.

Wanneer komt wanica aan de beurt. Wij .komt wachten al zo veel jaren nog geen antwoord. Ik hoop deze keer

Daeshawn Drukte kijk

Wanneer komt wanica aan de beurt

Sharon Felter

Wanica wacht ook

Ik hb een bericht gestuurd maar ik zie geen reactie

Mn complimenten, wanneer volgt Wanica weer?

Verzoeke om de genoemde L.A.D. gauw te behandelen . Ligt in het distrikt nickerie. LAD no 6650 / 2009 LAD no 6640 / 2009 LAD no 6130 / 2013 LAD no 6124 / 2013 LAD no 6123 / 2013

Cedric Huur

Ratna De Seil

Sinds k jullie een bericht gestuurd hbt en jullie antwoord hbbn gegeven en me nr me stukken hebt gevraag om die op te sturen hb k nooit wat gehoord noch een telf v jullie gehad.

Goede morgen Ministerie v RGB.Als de inspectie al is gewees.Wat is de volgende procedure?

Pa Cletis Sabajo

PM gestuurd

Wanneer kom para aan de beurt

Celine Ajeki wijs meedi

Wanneer komt Saramacca aan de beurt

Marjolein

2 maanden geleden

Ministerie van RGB Onderdirectoraat Grondbeheer

Niet verlengen van de titels erfpacht, huur en gebruik tot wederopzeggens op uitgegeven domeingrond ingevolge de Agrarische WetMiddels deze bekendmaking vestigt het Ministerie van RGB de aandacht van belanghebbenden die domeingrond in huur en/of gebruik tot wederopzeggens volgens de Agrarische Wet hadden verkregen, op het volgende:

· Ingevolge artikel 1 van het Decreet rechtstoestand véHár 01 juli 1982 uitgegeven gronden SB1982 no. 12 treedt er geen wijziging op in de rechtstoestand van gronden, die zijn uitgegeven vóór de inwerkingtreding van het "Decreet Uitgifte Domeingrond", met dien verstande dat indien de duur verstrijkt van titels waaronder de gronden zijn uitgegeven, geen verlenging van het recht meer zal plaatsvinden. Dat betekent dat die titels (erfpacht, huur en gebruik tot wederopzegging) op domeingrond zijn blijven bestaan tot aan hun expiratiedatum. Daarna vindt geen verlenging plaats.

De zakelijke titel van erfpacht en persoonlijke titels van huur en gebruik tot wederopzegging waren voor beperkte tijd uitgegeven en komen dus niet voor verlenging in aanmerking.

Die titels konden ingevolge artikel 2 van het Decreet Rechtstoestand vóór 01 juli 1982 uitgegeven gronden SB 1982 no. 12, wel worden omgezet (geconverteerd) naar de titel van grondhuur.

Indien geen omzetting (conversie) heeft plaatsgevonden zijn die titels (na expiratie) ingevolge artikel 5 van het Decreet rechtstoestand vóór 01 juli 1982 uitgegeven gronden teruggevloeid in de boezem van het domein.

· In artikel 9 van het Decreet rechtstoestand várir 01 juli 1982 uitgegeven gronden is bepaald dat domeingrond onder een persoonlijke titel en voor onbepaalde tijd uitgegeven, wordt geacht voor de duur van 10 jaar te zijn uitgegeven, te rekenen vanaf het tijdstip van de inwerkingtreding van dit decreet. Het voorgaande betekent dat indien de persoonlijke rechten, huur en gebruik tot wederopzegging, niet zijn geconverteerd in het zakelijk recht grondhuur, deze persoonlijk rechten vanaf 1992 zijn komen te vervallen. De grond is vanaf die tijd teruggevloeid in de boezem van het domein (vrij domein).

· Door het vervallen van de aangehaalde titels op domeingrond maakt de gerechtigde of diens nabestaanden alleen aanspraak op de waarde van de beterschap, die ten tijde van het bestaan van het recht was aangebracht.

· Het komt vaker voor dat persoonlijk gerechtigden hun recht van huur of gebruik tot wederopzeggens wensen over te dragen aan derden. Overdracht van persoonlijke rechten aan derden is niet mogelijk en ook niet toegestaan. Weliswaar kan de waarde van de beterschap worden overgedragen aan een derde.

Naar aanleiding van het bovenstaande kan het volgende gesteld worden dat:

• Alle persoonlijke rechten op domeingrond die voor de inwerkingtreding van het "Decreet Uitgifte Domeingrond" uitgegeven zijn, zijn thans vanaf 1992 vervallen en de gronden behoren weder tot het vrij domein van de Staat.
• Overdracht van persoonlijke rechten aan derden is niet mogelijk en niet toegestaan.
• Overdracht van het zakelijk recht van erfpacht vóór de expiratiedatum is wel mogelijk.
• Voormalige gerechtigden maken slechts aanspraak op de waarde van de beterschap
• Indien de beterschap wordt overgedragen aan een derde, maakt de verkrijger aanspraak op de waarde van die beterschap.

Het Ministerie vraagt belanghebbenden met het bovenstaande dringend rekening te willen houden teneinde ongerief te voorkomen.

De Directeur van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Bosbeheer

Mevrouw M.L. Woei
... Zie meerZie minder

Niet verlengen van de titels erfpacht, huur en gebruik tot wederopzeggens op uitgegeven domeingrond ingevolge de Agrarische Wet

Commentaren

Marylyn Hasselbaink

SEDERT 1982 WORDT ER GEEN DOMEINGROND ONDER EEN ANDERE ZAKELIJKE TITEL ZOALS (ERFPACHT OF EIGENDOM) DAN GRONDHUUR UITGEGEVEN.HET GRONDHUURRECHT IS EEN ZAKELIJK RECHT OM HET VRIJE GENOT VAN EEN STUK DOMEINGROND TE HEBBEN, ONDER VERPLICHTING DEZE GROND TE BENUTTEN OVEREENKOMSTIG DOOR DE STAAT DAARAAN BIJ DE UITGIFTE GEGEVEN BESTEMMING EN BEPALINGEN. DIT RECHT WORDT VOOR HENMINSTE 10 EN TEN HOOGSTE 40 JAREN UITGEGEVEN . MEN DIENT 6 MAANDEN VOORDAT HET RECHT VERVALT EEN VERLENGING VAN HET GRONDHUURRECHT EEN TE VRAGEN ANDERS VERVALT HET GRONDHUURRECHT VAN RECHTSWEGE. DIT RECHT KAN OOK VERVALLEN WORDEN VERKLAARD INDIEN MEN DE VOORWAARDEN ZOALS GESTELD IN DE TOEWIJZINGSBESCHIKKING NIET NA KOMT. HET STUKJE GROND KEERT DAN VRIJ EN ONBEZWAARD TERUG IN DE BOEZEM VAN DE STAAT. HET ERFPACHTSRECHT EN GRONDHUURRECHT ZIJN SLECHTS BEPERKTE ZAKELIJKE RECHTEN DIE OP HET STUK DOMEINGROND RUST. DE STAAT BLIJFT EIGENAAR VAN HET STUK GROND.

Verzoeke om de genoemde L.A.D.gauw/ spoedig te behandelen. Ligt in het distrikt nickerie. LAD no 6650 / 2009 LAD no 6640 / 2009 LAD no 6130 / 2013 LAD no 6124 5 2013 LAD no 6123 / 2013

Guillaume Wakiran

Reinier Karsoredjo

Asroef Madaran

Juan Sskm

Chero Noah

Vijai Jadoenath

Ricardo Williams Ricardo Williams

Kan grondhuur omgezet worden in eigendom?

Goedenavond,wat zijn de procedures van grondhuur naar eigendom? Is het waar dat het alleen tot 1000 m2 kan?

Als een erfpacht vanaf nu binnen een jaar komt te vervallen en niet omgezet is tot grondhuur,wil dat zeggen dat iemand anders het als vrijdomein kan aanvragen???😲😲😲🤔🤔

Santusha Moektimisier

Fayda Saba

Mila Oemraw

Drisha Nandpersad

Pamela Cruickshank & Gratiella Santjes lees dit ff 😵

Als je het Heb gekocht? Wordt het dan eigendom?

Mervin En Melly Kartodiwongso-Marsidin leest voor ma

Domeingrond,waarvan de rechthebbende is komen te overlijden, jaren terug. En niet is overgedragen noch aangevraagd aan en door derden, behoort t al toe aan de Staat, zo ja. Kan het opniew aangevraagd wrdn.

Tiesje Sietje

Arno Cambridge

Is t mogelijk om een erfpacht grond welke nog niet is geexpireerd aan te vragen voor overzetting op eigendom. Zo ja hoe geschiedt dat?.

2 maanden geleden

Ministerie van RGB Onderdirectoraat Grondbeheer

BEKENDMAKING VAN HET MANAGEMENT INSTITUUT GLISHet Management Instituut GLIS brengt het volgende onder de aandacht van het publiek.

Sedert 28 oktober 2016 is het Staatsbesluit Perceels Identificaties (SB 2016 no. 129) in werking getreden, welk dwingend voorschrijft dat uitmetingskaarten van percelen, die door landmeters worden geproduceerd, moeten worden goedgekeurd door het MI-GLIS. Hierdoor wordt gegarandeerd dat uitmetingskaarten voldoen aan internationale normen en standaarden. Indien de uitmetingskaart (perceelkaart) door het MI-GLIS is goedgekeurd, wordt deze voorzien van een perceelsID.

Veel klachten hebben het Instituut bereikt over lange wachttijden en hoge kosten die door landmeters bij hun cliënten in rekening worden gebracht. Daarbij wordt ook nog de vinger gewezen naar het MI-GLIS die voor oponthoud zou zorgdragen en de kosten omhoog zou drukken. Voor de goede orde brengt het MI-GLIS het volgende onder de aandacht:

1. Het MI-GLIS neemt de door de landmeter ingediende uitmetingskaarten binnen drie werkdagen in behandeling. Indien de meting tekortkomingen heeft, wordt die digitaal geretourneerd aan de landmeter, met het verzoek om die tekortkomingen te corrigeren. Pas nadat de correcties door de landmeter zijn aangebracht, zal een perceelsID worden toegekend.

2. Er is geen discussie mogelijk over de behandeling van de uitmetingskaart tussen het MI-GLIS en het publiek. Ook met de opdrachtgever niet. Uitmetingskaarten ter goedkeuring aangeboden aan het MI-GLIS, zijn eigendom van de landmeter die ze heeft ingediend.

3. De kosten voor de goedkeuring van een uitmetingskaart inclusief het toekennen van een perceelsID door het MI-GLIS bedragen slechts SRD 50,- (vijftig Surinaamse Dollars).

4. Het traject van goedkeuring van uitmetingskaarten en toekennen van een perceelsID kan door een ieder met een aanvraagnummer online worden gevolgd via www.miglis.sr/pid. Het aanvraagnummer wordt verstrekt door de landmeter.

5. Voor de vervaardiging van uitmetingskaarten dient het publiek zich uitsluitend te wenden tot beëdigde landmeters in Suriname. De lijst van beëdigde landmeters is te vinden op de website van het MI-GLIS op www.miglis.sr. Personen die zich uitgeven als landmeter maar niet op de lijst van het MI-GLIS voorkomen, zijn geen beëdigde landmeters en worden niet erkend door het
MI-GLIS.

6. Landmeters zijn zelfstandige ondernemers. Het MI-GLIS heeft geen enkele bevoegdheid om hen tarieven voor te schrijven. Het publiek dient er eveneens rekening mee te houden dat het werk van de landmeter bepaald wordt door vele factoren waaronder afstand, bebossing, weersomstandigheden, internetverbinding, de situatie van het perceel etc.

7. Het publiek wordt geadviseerd om bij de voorgenomen verkoop van percelen vroegtijdig contact te maken met een beëdigde landmeter voor de uitmeting van het perceel en niet te wachten tot het laatste moment.

8. Percelen waarvan er een moderne uitmetingskaart inclusief perceelsID bestaat, hoeven niet opnieuw te worden uitgemeten.

Wij hopen hiermee de vele vragen die ons dagelijks bereiken over perceelsID’s te hebben beantwoord.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.miglis.sr of op ons kantoor aan de Primulastraat no. 1 en wel de 2e etage. U kunt ons ook emailen op: info@miglis.sr.
... Zie meerZie minder

BEKENDMAKING VAN HET MANAGEMENT INSTITUUT GLIS

Commentaren

Verzoeke L.A.D. no 6650/09 , L.A.D. no 6644/09, L.A.D. no 6130/ 2013 , L.A.D. no 6124/2013 , L.A.D. no 6123/2013 Te Nickerie Gauw/ spoedig te behandelen .AUB

kunt u voor ons nagaan waarom wij niet aan de beurt komen?is geen nieuw aanvraag maar een verdeling dat notarieel heeft plaats gevonden.perceel ligt te Calcutta Saramaca. La. D. No. 5334/2013 naam Jagbandhan A onv J Mahadew e.a. (4) Datum verzoekschrift 06/08/2013 Datum indiening 18/09/2013 . contact mob.8773396.

perceel te Wanica notarieel verdeelt . Naam Ramdat P onv. Ramdat S. e.a. Datum verzoekschrift 26/11 2012. Datum indiening 24/04/2013. contact mob. 8570136

Perrevoort Norman verzoek info grond aanvraag Lad nr 8961/16 8 dec 2016 contact nr 8614538

Wanneer kom ik aan de beurt heb al alle stukken ingediend alleen grondinspektie moest noch advies uitbrengen hoe lang duurt het ben al twee keren opgeroepen men zou weer kontak maken maar ik wacht noch steeds laatste oproep was in november vorig jaar

Powel H verzoek info grond aanvraag Lad nr 2946-07,GI nr 3958-07,DC 7 april 2008 contact nr 8523080

Ryan Ramrattan Dasiran Wono Glenn Daman Ingrid Druivendal

Het duurt verschrikkelijklang

Waar is Glis nu gevestigd ik wist vn Zorg en Hoop

Gloria Mangoendinomo neem het even door met mama en papa

Meer info graag

Archana Sewgobind nikita

Xavi Darryll Guillermo Fibian

Augusta Kastawi

Vikas Hira

bedankt voor de informatie

Is wel erg want nu moet ik weer geld uit geven

Ok Thank u

Jayent Bhoelan.

Waarom nu pas zo laate reaktie Glis.

Ashan Ramdat

Lani De Seil

👌 hartelijk dank voor de informatie

Boyke Boedjarath

Ricardo Williams Ricardo Williams

... Zie meerZie minder

... Zie meerZie minder

Commentaren

Beste,wanneer krijg ik mijn bereidsverklaring.Mijn stukken zijn compleet. Ik kreeg steeds te horen,Paramaribo is nog niet aan de beurt.Nu is Paramaribo aan de beurt,mijn naam komt niet voor op de lijst.Ik moest bij afdeling klachtenbureau bij domein kantoor gaan.Ik ben daar geweest,moest een formulier invullen die naar de directie gaat en daar in behandeling wordt genomen.Ik wach nog steeds.Hoe verder?Kunt u aub dit voor mijn natrekken.De stukken zijn op naam van Asoiti P. en Verwey M.

Vraag: kan nog steeds geen beschikking krijgen op mijn perceelaanvraagg te Wanica. DC heeft reeds advies uitgebracht. Maar GI advies is reeds 6 jaren aangevraagd, zonder resultaat. Hoelang moet ik nog wachten? Waar kan ik anders terecht behalve RGB-Tawajariepolder?

Para, Para, Para, Para zuid. We zijn ready om te ontvangen onze stukken

goede morgen wanneer komt wanica weer aan de beurt , stichting jenebie creotion

Verzoeke om de genoemde L.A.D. nummers gauw/ spoedig te behandelen AUB. In het district Nickerie L.A.D.no 6650/ 2009 L.A.D. no 6644/2009 L.A.D. no 6130/2013 L.A.D no 6124/2013 L.A.D. no 6123/2013

domein grond van 2019 wanica

Wanneer volgt wanica weer zie mijn naam nog steeds niet opdagen moet k weer 28 jaren wachten voordat ik een bereidsverklaring kryg verder kryg k huurwaarde belasting maar als k geen grondtitel en zekerheid hbt waarom betalen dan ?????,?

Gdm . Ik wil u vragen ...waarom de 70 en de 80- plussers hun grondpapieren niet kunnen krijgen. Ze hebben geinvesteerd op hun terrein. Wat gaat er gebeuren met het terrein als deze mensen overlijden? ??? Graag antwoord aub

Wanneer komen wij aan de beurt, we wachten al 12 jaren. Nog steeds niets gehoord.

VRAAG: Hoelang duurt het voor het verlengen van je erfpacht recht.?

Wanneer kan ik gebeld geworden want al 6 weken nu wacht ik

Safoera Joemratie

3 maanden geleden

Ministerie van RGB Onderdirectoraat Grondbeheer

... Zie meerZie minder

Commentaren

.ik wil u vragen waarom de mensen van 80-plussers hun grondpapieren niet krijgen. Wat gebeurt er met de grond na hun dood???? Ze hebben daarop flink geïnvesteerd. Triest hoor.

Vrienden politiek

Wanneer komt Paramaribo weer aan de beurt.

Verzoeke om de genoemde L.A.D. gauw / spoedig te behandelen. Is in het district Nickerie . L.A.D. no 6650 /2009 L.A.D. no 6640 /2009 L.A.D. no 6130 / 2013 L.A.D. no 6124 / 2013 L.A.D no 6123 / 2013

Wanneer volg ik of kom ik aan de beurt Hb sedert 2006 aangevraagd maar nog steeds hoot ik niets

Wat gebeurt er met de toegewezen percelen te weg naar Piking Saron

Ik heb een vraagje,me man is overleden en ben op mijn naam gn aanvragen,waar ik woon,heb ik op mijn naam een beschikking gehad,heb 30 jaren hier gewend,nu komt de grondinspektie en zei dat het op jou weilen naam GT Ht zijn ,ik vraag me af,hun kan dat en mijn wijlen fam waren allang bezig dat ik niks moet krijgen,ben wettelijk getrouwd. Niet 1 keer hadden de fam,sinds me wijlen de niet meer is, zoveel geknoeid aan me stukken,dan zijn me stukken nergens te vinden.binnen 6 mndn moest ik alles voldaan met I .D num en al,en op mijn naam,dus de grondinspektie zijn geld aan het vreten,was een jonge heer met bril op,1 ding was ik vergeten zijn naam te vragen.

3 maanden geleden

Ministerie van RGB Onderdirectoraat Grondbeheer

... Zie meerZie minder

Commentaren

Gmiddag..mag ik ff wat informatie? Wat hebt ik allemaal nodig om een aanvraag te doen voor een perceel? Dank u

ik wouw de dc graag spreken

Goedemorgen. 'Wanneer komen jullie weer op Para ?':en liefs in het zuiden.

beste, wanneer komt regio wanica , leiding weer aan de beurt.

Goedemorgen. Mijn vader is 86 jaar oud. Hij woont al bijna 60 jaar op een domeingrond en heeft nog geen beleidsverklaring. Ik snap niet waarom hij dat niet krijgt. Wat gebeurt er na zijn dood ??? Hij heeft erop geïnvesteerd. En de kinderen gaan door met investeren. Ze zeggen dat de overheid het niet zomaar kan afpakken. Kunt u mij antwoorden....aub. Ik maak mij grote zorgen. Van velen is voor anderen aangevraagd en afgepakt

Wanneer kom para aan de beurd copie weg

Beste Rogb ik wacht al negen lange jaren vol geduld.

Verzoeke om de volgende L.A.D. gauw/ spoedig te behandelen. Distrikt Nickerie. Iedere keer zegt men kom over 2 weken informeren. L.A.D. no 6650 /2009 L.A.D. no 6640 /2009 L.A.D. no. 6130 / 2013 L.A.D. No 6124 / 2013 L.A.D. no 6123 / 2013

Jaaaa hoe moi is dat.een uitreiking van de bereids verklaring met verval datum. Ik krijg nl een bereidsverklaring met verval datum in ontvangst op 16 Dec.2018.nu kan ik niks mee doen.heb alle betalingen gedaan van ongeveer 14300 srd. Nu moet ik opnieuw op en neer rennen voor alles anders raak ik mn geld kwijt. Een fout van de minister, is mijn loperij van weer aantal jaren😡😡😡😡😡😡😡

Wanneer komt wanica aan de beurt weer, want zag me naam niet op de vorige lijsten.

En weet je al die dombo's die daar werken en geen manieren hebben. Ze kunnen niet eens behoorlijk goede morgen zeggen. zitten alleen maar de stoel te verwarmen, en eind vd mnd hun loon naar binnen . Dit soort baan wil ik ook.... 😡😡😡🤨🤔🤔

Waneer komt wanica aan de beurt zag me naam niet op de lijst

Minister heb j me stukken al getekent? wanneer kryg ik het. wanica!

Wanneer komen wij wanica zuidwest aan de beurt mevr de minister perceel gekocht van een verkavelaar.wanneer krijgen wij onze beschikking moet je LAD nr yes or no

Wanneer is Nickerie aan de beurt.me moeder wacht al zo lang.Jullie komen helemaal in Nickerie maar slaan murly green over.is niet leuk he

Lisp gaat binnenkort beginnen met registreren. Ik wil meedoen met Lisp. Kunnen jullie met spoed op Para komen. Ik wacht op beschikking

Wanneer kom ik aan de beurt hoelang moet ik nog wachten vr me beschikking (Para )

Wanneer heeft para weer een uitreiking.?

Beste ministerie wanneer komen wij familie Sewnath uit district Wanica aan de beurt?

Goede middag OD. Wanneer komt het district Brokopondo aan de beurt of heb ik de activiteiten van dit district gemist.

Goeden avond wanneer komt Paramaribo weer aan de beurt.Mijn moeders naam Seetaram Madoerie heb ik niet gezien.

Wanneer is wanica aan de beurt

Wanneer worden beschikkingen van Saramacca en Para verstrekt?

Ministerie van RGB Onderdirectoraat Grondbeheer ik vind heel erg laks, ik bel al 5 weken haast elke dag naar Domein om doorgezet te worden met een medewerken en ik word nooit doorgezet en doe een verzoek om dan terug gebeld te worden maar ook dat wordt niet gedaan echt letterlijk 5 weken. Die mensen beloven me iets en als ik nu bel is niemand aan de lijn om t helpen. echt belachelijk!!

Wannr krijg ik dat stuk grond dat ik heb aangevraagd

De volgende personen/rechtspersonen die hun documenten nog niet zijn komen ophalen kunnen deze eveneens op vrijdag 1 februari ontvangen.
Plaats:
Hoofdkantoor Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer
Cornelis Jongbawstraat 10-12

Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur

Vergeet u niet uw identiteitskaart en/ of KKF uittreksel en srd 20(voor de bereidverklaring) of srd 50(voor de toewijzingsbeschikking/goedkeuringsoverdracht mee te nemen.
... Zie meerZie minder

Commentaren

boxel

Shiraisha Ramsoekh

Jo - Ann Menig

Menig Jo-ann

J.J Wekker- Azimullah wacht nog steeds op afhandeling van La D 2775/2013 voor bebouwing en bewoning.Alle stukken zijn vakerg ingediend maar wachten nog steeds en rekenen op jullie.

Wanneer komt Ramlal Manidath aan de beurt

Zucht. Ik wacht nog steeds

Mening Jo-ann

Djakie Maro Marokan

Ik zie mijn naam niet!

Goedemorgen ...wanneer mag ik aan de buurt zijn voor mijn overdracht

Wanneer komt Kalloe Ramrattan aan de beurt

Laurens...... ik zie gn Laurens

Ik kijk mijn ogen uit.Wacht ook.

Ldffykgjhjuii8igjykyuhuhjjjjjjkkj

Wanneer is livorno aan de buurt

Ik wach al 4 jaren op mijn overdracht perceel op commewijne

Wanneer volft commewyne

Wanneer volgt comewijne

Als je naam niet voorkomt,wat dan?. Wanneer gt het voorkomen aangezien ik al 10jr wacht?

Mila Oemraw

Wanneer komt meneer randhier Samoedj aan de beurt . Elke keer horen we de volgende keer zeker. Maar tot nu toe niets

Wanneer komt mw Gangadin- Vishnudatt aan de beurt.... Para.... we wachten al zo lang.....

De volgende personen/ stichtingen en/of bedrijven mogen op vrijdag 1 februari hun bereidverklaring/toewijzingsbeschikking of goedkeuringsoverdracht ophalen.
Voor de bereidverklaring dient u voor administratiekosten Srd 20 mee te nemen en voor de toewijzingsbeschikking en goedkeuringsoverdracht dient u srd 50 mee te nemen.
U neemt mee uw identiteitskaart en bewijs van zitting in de stichting of het bedrijf.

Plaats: Hoofdkantoor van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer
Cornelis Jongbawstraat # 10-12

Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur
... Zie meerZie minder

De volgende personen/ stichtingen en/of bedrijven mogen op vrijdag 1 februari hun bereidverklaring/toewijzingsbeschikking of goedkeuringsoverdracht ophalen.
Voor de bereidverklaring dient u voor administratiekosten Srd 20 mee te nemen en voor de toewijzingsbeschikking en goedkeuringsoverdracht dient u srd 50 mee te nemen.
U neemt mee uw identiteitskaart en bewijs van zitting in de stichting of het bedrijf. 

Plaats: Hoofdkantoor van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer
Cornelis Jongbawstraat # 10-12

Tijd: 10.00 uur - 12.00 uurImage attachmentImage attachment

Commentaren

Lad 2310/ 10 wacht ook allang

Ik wacht al 37 jaren wanneer kom ik aan de buert

Gm, wanneer krijg ik bericht van jullie. Meerderemalen heb ik kopie van me stukken achter gelaten. Jullie houden alleen maar stoelendans... wordt tijd dat jullie gaan werken! Mensen die in 2016 hebben aangevraagd, hebben hun huizen afgebouwd. Mijn aanvraagd is van 2014, nog geen enkele antwoord. Terwijl alle stukken goedgekeurd en compleet is!!! Stg. Rishasew

Stichting Ramanand heeft vanaf april 2013 zijn stukken ingeleverd voor verlenging. Na tig keren de stukken zogenaamd zoek geraakt en kopie's te hebben ingediend heb ik uiteindelijk in juli 2018 heb ik van domein Lelydorp vernomen dat uiteindelijk alles compleet is en opgestuurd zal worden naar O D voor verdere afhandeling. Eind augustus 2018 ben ik weer naar Lelydorp geweest om te informeren of stukken waren opgestuurd. Omdat nergens bij hun de stukken te vinden waren zeiden ze dan dat het opgestuurd was. Op mijn vraag of zij mij van ergens konden aantonen zeiden NEE omdat het wordt nergens genoteerd. Ik ben terug gegaan naar od domein om te informeren en bleek dat daar niet was ingeleverd. Ik werd verwezen naar afdeling klachten bureau waar ik de kopie moest inleveren en afwachten. Toen dat met namen eruit kwam, kwam mijn stukken niet op voor. Sinds dien heb ik 3 keren kopie's moeten inleveren bij de receptie en telkens kreeg te horen dat de stukken niet aanwezig waren. Weer naar klachten bureau gegaan en met zekere mevrouw Derby gesproken. Zij gaf mij te kennen dat zij niets indeze kan doen omdat haar is aanbevolen alleen klachten in behandeling te over marowijne

Gdm kan ik vandaag ook langskomen voor de lijst van 1februari

je word gebeld gaat daar om aan te horen dat t goed komt doch komt je naam niet voor op hun lijst goedgekeurd door dc en de grondinspectie en dan moet je wachten tot je naam voorkomt er word je beloofd dat je binnen een maand weer gebeld gaat worden en dan nog hoor je niks meer t enige wat je kan doen is stressen en hopen dat je niet eruit gezet word door de eigenaar ik ben t wachten ook bui maar geef niet op wacht al 10 jaren of meer en kijk echt ernaar uit wanneer ik eindelijk me naam zie wanica is groot maar vergeet niet od er zijn heel wat surinamers die geen grond kunnen kopen en rekenen op wat ze hebben aangevraagd

Ik wacht al 4 jaren heb me stukken in handen en me stuk grond nog niet ook geen ontbossing copie weg in het district para hoelang moeten we nog wachten

Goedendag, wanneer komt stichting Sewnath 5x van Mijnzorgweg district Wanica aan de beurt? Ik ben geweest naar domein dorp en hoofdkantoor. Ze zeggen moet een bericht sturen. Helaas geen gehoor. We worden steeds van kastje naar het muur gestuurd. Graag een reactie geven. Zie mijn privé bericht.

Wanneer is paramaribo zuid aan de buurt

boi en wanneer commewijne

Wanneer is de hulp aan de beurt

En Jeffrey C Marowijne aanvraag sinds 2008

Wanner kom saramacca aan de beurt

Wanneer komt wanica aan de beurt

Wanneer volgt saramacca resort jarikaba

We hebn ons beleidsverklaring in dec gehad en dagtekening was op 15 oktober 2018 De landmeter was meer in feeststemming en zei kom jn jan .gaan we in jan zegt hij dat hij meerdere mensen heeft en dus wachten ..t probleem is voor 15 april moeten de stukken ingediend worden bij de domein kantoor..we hebben heel weinig tijd en glis neemt nogeens 6 weken voordat de stukken dr klr zijn ..Minister kunnen wij geen verlenging krijgen om ons stukjen inorde te maken ?? We hebben 2 maanden door jullie verloren ..aub Minister helpt u ons

Ben ook wachtende.

Nu gaan jullie bouta niet uitschelden nu is zijn beleid goed

LaD 2775/2013 van J.J Wekker- Azimullah.Wacht nog steeds op afhandeling van het verzoek voor bebouwing en bewoning.Dank u.

Ik vraag me af wannr ik uiteindelijk ook in aanmerking kom zolang moet ik wachten

ik wil jullie vragen wanneer myn 82 jarige moeder aan de beurt komt,haar word gezegd dat alles in orde is afwachten op een uitgifte datum,ze is sinds 2015 tot heden nog wachtende.hoop dat jullie wat voor der doen.ze is van wanica.

Geachte minister. Er is een schrijven ontvangen de aanvraag van de familie Komse al af is. Maar hun naam komt niet voor op de lijst.

De familie Kasno zal weer rustig en geduldig wachten.

Al 27 jaar wacht ik op een perceel, met LAD en al. Oteng? Te mi bigien kis AOV?

De uitreiking van grondbeschikkingen voor het district Marowijne zal op maandag 17 december 2018 zowel in Albina als in Moengo plaatsvinden.
In Albina zal de activiteit om 10 uur op het commissariaat plaatsvinden en in Moengo om 15.00 uur op het bestuurskantoor.

Onderstaand de lijst met namen van diegenen die hun bereidverklaring en of toewijzingsbeschikking mogen ophalen.

Let op: u neemt mee
- uw identiteitskaart
- een recent KKF uittreksel voor stichtingen.

Alleen mensen die vertegenwoordigd zijn in de stichting mogen documenten ophalen.

Voor een bereidverklaring dient u srd 20 mee te nemen en voor een toewijzing srd 50.
... Zie meerZie minder

Commentaren

Wanneer is paramaribo aan de beurt hoe lang moet het duren dat grondinspektie zijn adviessen uit breng ik wacht al bij kans10 jaren duurt het zolang ik ben vorig jaar november op geroepen voor een gesprek en wacht noch steeds voor een vervolg wanneer komt grondinspektie langs voor onderzoek hoe lang duurt het voor zo een onderzoekï

Wanneer is Paramaribo aan de beurt?

Antonius Sonny Waterberg

beste Ministerie, ga zo door met jullie inzet, ik vind het echt top! kan ik jullie nog inboxen? ik zie namelijk die optie niet meer? wilde graag wat info over mijn toewijzijngs beschikking namelijk, ik hoor graag van u, alvast hartleijk bedankt.

Mij naam kom niet voor mijland Elliene

Waneer volgt paramaribo

Wanneer is Wanica weeer aan de beurt?

Wanr volgt sarramacca weer????. Wacht al meer dan 9jaren. Maar nog steeds niets gehoord. Graag een reactie hierop!!!!

Rob Soe

Wanneer kom ik aan de beurt?

Wanneer komt studentenvereniging VMSS aan de beurt??

Tjin a ton ulrich is al jaren wachtende ...en zijn perceel ligt in marowijne...zijn buurman komt aan de beurt maar hij niet...ik snap het niet

Wanneer volgt comewijne

Wanneer is wanica weer aan de beurt

Moest van wanica ophalen van 10 dec maar mijn naam ontbreekt op de lijst wat moet er nu gebeuren graag een reactie

Wanneerrrrr op commewijne? ??

wanneer volgt commewijne

Wanneer komt ik eindelijk aan beurt?? Van wanica!!

waneer s t weer van sarramacca

Wanneer komt de myne

Op maandag 17 december is het de beurt aan het district Marowijne.
De uitreiking zal in de ochtend, in Moengo plaatsvinden. Over de plaats en het tijdstip zult u de komende week geïnformeerd worden.

Bijgaand een voorlopige namenlijst van de mensen die hun grondbeschikking mogen ophalen.

Vergeet u niet de volgende zaken mee te nemen
- uw identiteitskaart
- Bij stichtingen, recent bewijs van inschrijving in het stichtingenregister en een bewijs dat degene die het document afhaalt, daartoe gemachtigd is.
- Srd 20 voor een bereidverklaring of Srd 50 voor een toewijzingsbeschikking en/of goedkeuringsoverdracht.
... Zie meerZie minder

Commentaren

De naam Tjin a ton ulrich zie ik niet voorkomen op de lijst...we wachten al jaren hierop en is het nu aan de beurt...en toch nog niets

Carmelita Amatdamin Djopawiro

Imbro Parrootje, van hier ja. Check zelf.

Shasha Xavi Chavaline

Waar wanneer en hoe laat?

Even een vraagje; hoelaat moeten de mensen aanwezig zijn, want moeten vanuit Paramaribo reizen. Mijn paps zijn naam komt voor en hij is niet elke dag stevig op zijn benen. Mag iemand van de familie het misschien voor hem ophalen?

Wanneer komt Para weer aan de beurt?

Hallo goedenvnd Ministerie van RBG. Ik zie de naam fam Mohan niet op de lijst van saramacca. Terwijl aan ons was gezgd dat ik bij de eerst volgende afgifte in saramacca de mijne zou krijgen. Persoonlijk gezgt en een grote hoop gehad door Dhr. Moella. Want Ik wach al bijna 10jaren. Ik loop al jaren sinds 2008 met een strookje. Heb her registratie gedaan in 2011 en nu zijn we in 2018. Nog steeds niet van jullie gehoord. Hoe lang moet ik nog wachten. Wanr komt sarramacca aan de beurt. Als je naar domein kantoor gaat hoor je steeds je moet de media volgen.

Hoe laat verschijnt nieuwe aanvullende lijsten.

Aida Marlene Daschveld

SARAMACCA

Chantees Pinky

Goedenavond wanneer volgt comewijne

ik ben wel opgebeld dat ik met mijn bescheiden naar jullie toe moest komen maar zie mijn naam niet op die lijst Asinga Edward

Faizel Mohamedbaks

Wanneer volgt paramaribo

Wanneer volgt brokopondo?

Wanneer volgt Nickerie.de percelen die waren vervallen en opnieuw overgeschreven moeten worden.

Wanneer Paramaribo.Wil ook mijn naam zien.Zuchtttt!!!

Ingrid Kaarsbaan

Wanneet volgt par bo

Dat zou goed van pas zijn dan was dat mijn kerstcadau

Waar gaat het arme volk dat geld halen als je by grondhuur verdeling duizenden laten betalen by de notaris rogb????

Ratna de seil

De uitreiking van grondbeschikkingen voor het district Wanica zal op maandag 10 december aanstaande plaatsvinden. Vanwege het aantal beschikkingen en de te verwachten mensen is besloten de uitreiking te houden in de Sporthal te Kwatta
Adres: Kwattaweg 832
De inloop is om 17.00 uur
Het programma begint om 18.00 uur
U wordt gevraagd mee te nemen
- uw identiteitskaart
- Bij stichtingen, recent bewijs van inschrijving in het stichtingenregister en een bewijs dat degene die het document afhaalt, daartoe gemachtigd is.
- Srd 20 voor een bereidverklaring of Srd 50 voor een toewijzingsbeschikking en/of goedkeuringsoverdracht.

Onderstaand de lijst met namen van mensen die hun documenten mogen ophalen. Op maandag 10 december zullen nog enkele namen worden bijgevoegd.
... Zie meerZie minder

Commentaren

wanneer is Paramaribo aan de beurt

Ik hb ook elke dag naar uitgekeken naar de vervolg lyst

Aub minister me lad 6497/03 ben sinds 13 jaren bezig aub uw aandacht

Tamin Joel Orpheo LA.D. No.1181/16 District Wanica. De Datum van het verzoekschrift 24-02-2016. Datum Indiening 16-02-2016. Waneer kom dit aan de beurt

Wanneer zal uitreiking wanica weer plaatsvinden

En waar blijven de andere namen?

Mijn L.A.D.no is.435.heb 2013 San grant heb nooit iets van gehoort.

Mensen zijn mooi voor de gek gehouden door jullie!! Keer op keer werd door uw secretariaat gezegd dat er op 10 december namen bijgevoegd zouden worden. Uiteindelijk is er gewerkt tog met de ouwe lijsten. Er is ook herhaaldelijk voorgehouden dat belanghebbenden de berichten via fb page moesten volgen en gezegd dat de beschikkingen opgemaakt waren. SHAME ON YOU!!!!! waar is uw aanvullend lijst gebleven???

Wanneer is saramacca aan het beurt

Goeiemiddag, de minister heeft bij haar speech op maandag 10 DEC 2018 aangegeven dat er alleen op de grond/perceel getaxeerd moet worden. Dus zonder opstallen. Ga je naar de notaries, zeggen zeg dat de opstallen ook getaxeerd moeten worden. Op de overdracht is dat ook niet aangegeven. Waar kan ik dat verifieren. Kan ik een antwoord krijgen.

Mensen wachten nog steeds op nieuwe lijst. Komt dit nog ??????

Het zelfde voor fam. Sewradj zij wachten ook al 15 jaren lang. Iedere keer hoor je dat het hier is daar is. Jaar in jaar uit tot de dag van vandaag nog niks. Schande

Wat mij hindert is, dat overdracht aanvragen van Aug 2018 reeds na een 1-2 maanden uitgereikt werden en een paar van sedert midden 2017 nog steeds niet. Werd mij nog verteld dat de aanvragen die boven op de stapel lagen, die werden weggenomen om behandeld te worden. Ik heb de feiten. Volgens hun moet ik maar gewoon rustig wachten. Is toch erg!!!

Inderdaad heb ik een bereidsverklaring gehad, maar er zijn fouten gemaakt. Er is niet goed gescreend, voordat het werd aangeboden aan de minister voor ondertekening. Nu ben ik weer gedemotiveerd want weet nu niet hoeveel jaren het gaat duren voordat ik een gecorriceerde exemplaar krijg.????

Ik wgt al 20jrn nogsteeds niks steeds wrdt ik van de ene naar de andere hoek gestuurd totdat mn vader al overleden is heeft hy zyn papieren nooit in handen gekregen en nogsteeds geen enkel geluid😡😡😡

Ik zie Biante alweer niet... Wanneer komt Biante aan de beurt? Een aanvraag van meer dan 35 jaren, waar om kan het niet van de grond komen, wat is de reden?

Lad.no DW 145/17 graag.tis maar 3 dagen verschil.

Waarom moet het arme volk by grondhuur verdeling duizenden aan notaris betalen

Lad.no 1238/17 ook a.u b.

Ik heb jullie al langer dan een jaar gemaild en brieven geschreven omtrent een perceel dat ik tegoed heb bij jullie , maar nog steeds geen reactie. Wanneer komen diegene die hun perceel te sunnypoint moest afstaan aan occupanten nu eens aan de beurt( sedert 2010). Of is het weer een name and faces gedoe.

Goeiedag Ministerie van RGB Onderdirectoraat Grondbeheer, sinds er geplaats zou worden op facebook hoe men in aanmerking kan komen voor een perceel, tot nu toe niets gezien. Zou ik mogen weten wat de stappen zijn??

voor de zoveelste keer wanneer volgt Commewijne

Goede avond.geachte Minister. Verzoeke de familie karjat mee te nemen te weten karjat wagiso,karjat Hendri S,karjat Ernest Franklin en Karijosentono Romin S .Met vriendelijke groet

Goede dag waarom komt Wehl.M niet voor

Ik zie de naam van Wehl .M helemaal niet hoe komt het .

Bijgaand een nieuwe lijst van stukken die bij de volgende uitreiking voor het district Wanica zullen worden afgegeven.

De uitreiking van donderdag 22 november aanstaande is verschoven naar maandag 10 december op het districtscommissariaat Wanica Zuid-Oost aan de Tawajariweg 20.
De inloop zal aanvangen om 16.00 uur.

De volgende week zullen wij de lijst wederom aanvullen met nieuwe namen.
... Zie meerZie minder

Commentaren

Hoppelijk dat me naam ook erby staat FAM; ALLEN

Wanneer weer rgb

Beste Ministerie van RGB Onderdirectoraat Grondbeheer Ik snap niet waarom mijn naam niet voorkomt. Ik belde haast elke week en ik ben zo vaak langs geweest en mij werd gezegd dat mijn stukken binnen zijn, maar die moeten nog getekend worden door de dc dhr Ramai en daarna de minister. Rogb leydorp zei aan mij in december 2018 de facebook pagina volgen, jammer genoeg geen positief beeld. Kan het nagekeken worden wat er precies gaande is en waarom mijn naam niet voor komt. Gaarne uw spoedige reactie hieromtrent, zodat ik verdere stappen kan ondernemen

Ik vind het heel goed

Mijn naam kom niet voor wanneer volgt mijn naam

onze namen komen hierop niet voor Navien Bhajan

Aub van kalloe ramrattan e.a met Lad no 949/01.we wachten al zolang .vanaf 2001.en alle stukken zijn compleet .aub bij de volgende toevoeging van namen op de lijst

K zie naam van familie marso nog nt ,graag chatt off info hiervoor

Geachte heer/mevrouw, Mijn moeder heeft in maart 2012 haar stukken ingediend bij het Ministerie van RGB voor de verdeling van dat perceel waarop wij wonen . Advies van de D.C. dateert van 26-02-2013 .Positief. Grondinspectie is daarna geweest . Tot op heden geen advies binnen bij RGB lelydorp . Steeds hoor ik dat ze het advies moeten opvragen bij grondinspectie en daarna worden wij gebeld . Nooit een telefoon gehad van ze . Vorige maand (oktober)ben ik weer geweest kreeg ik te horen dat grondinspectie advies niet binnen is en dat ze langs gaan komen . Hoeveel keren gaan ze nog langs komen om advies te kunnen geven aan de mensen van RGB ??? Hoe verder? ? Mijn moeder is 77 jaar oud .hoelang moet ze nog wachten op de goedkeuring ??? .de dood kent geen tijd /dag en datum .!!

Wanneer komt Wanica (de craneweg Mangre project) aan de beurt ?????

LET OP DE NAMEN HIER. BEPAALDE NAMEN HIER HUN FAMILIES HEBBEN MEERDAN 50 HACTAREN GRONDEN LATEN ZE BIJ HUN FAMILIES VRAGEN. VERNIETIGT HUN AANVRAGEN ZE HEBBEN GEEN RECHTEN MEER. DANK U,

Gdmorgn

Wanneer volgt Paramaribo

Wanneer komt marowijne eindelijk aan de beurt?

Gdmiddag Kunt u ook vr my na kykn Hoe ver het is mt myn stukkn RAMADHIN AARTIE

Alle percelen die groter dan 5 hactaren zijn waar niets opstaat en Domeinen gronden zijn intrekken en verdelen aan de burgers. Zie kwattaweg tot Saramacca. Meerzorg tot Moengo. Para Afobakkaweg. Noord Wanica opweg naar zanderij. Zie achter bepaalde woningen hoeveel hactaren achter hun huizen zitten waar niets mee gebeurt. Zie Reeberg. Zie Welgedacht abc. Zie lelydorp. Stuurt uw mannen om onderzoek te doen naar leegstaande gronden waar niets opstaat. Intrekken en aan de burgers geven die niets hebben. Het gedrag van claimen en bezitten moet ophouden. Starten jullie gauw hiermee en stoppen met het zuigen van de vingers op de kantoren.

Ministerie RGB. Ik ben vandaag op t Domeinkantoor langs geweest voor informatie mbt de verlenging van mijn grond huur op t perceel wat ik al bezit middels overdracht. Ik ben verwezen naar deze pagina en mijn naam komt niet voor. Ben ook verwezen naar t dependance op Lelydorp maar die hebben vorig jaar al mijn stukken doorgestuurd naar hoofdkantoor. Waarom worden verlengingen op de grote hoop van nieuwe aanvragen en overdracht gezet? Op domein kantoor kunnen de baliemedewerkers je ook geen zinnig antwoord op vragen geven. Alles wat er gebeurd is je van t kastje naar de muur sturen. Hopelijk bereikt mijn noodkreet jullie wel volgens dit medium. Kijk gaarne uit naar een reactie via PM

Wanneer volg wilhelminaburg

Beste min.u had beloofd om deze weer meer namen vry te geven .maar helaas

Ingrid Kaarsbaan we zijn weer niet op de lijst.

Allen niet vergeten

Mr iets klop nt op dat andr lyst stond me naam wel en op deze zag ik me naam in eens nt meer

Sherida Cotin we zijn weer niet op de lijst...hopelijk worden we bij de volgende bijgevoegd

Wanneer volgt paramaribo

Ik weet niet of het VHP NPS NDP PL mensen zijn op wiens naam staat alles ? Stichting of geen stichting intrekken alles wat groter is dan 2 hactaren. EEN MENS MAG NIET TEVEEEL HEBBEN ANDERE WILLEN OOK. ZIE 4E RIJWEG WAT DE BOEROES DAAR HEBBEN TEGENOVER ELKAAR. Ophouden met roven ROGB jullie zijn ook verantwoordelijk boeven!!!! Ik weet niet op wiens naam alles staat. Feit is dat er teveel lege percelen zijn met niets erop. Zie Wanica Leiding Saramacca Albina moengo Afobakkaweg Para Noord Kwattaweg Magentakanaalweg Welgedacht abc Helena christina Zie alle zijstraten Zie achter woningen wat voor percelen erachter zitten met slechts 1 huis voorop!!! Allemaal Domeinen gronden. Zie Commisarisweythingweg Zie Highway Paranam Het is een oneerlijke vervloekte zootje. Dit rommelt al sinds mijn geboorte is niet nu begonnen.

Op donderdag 22 november zullen wij wederom enkele bereidverklaringen en/of toewijzingsbeschikkingen uitreiken in het district Wanica. De plaats zal zijn het Districtscommissarisariaat Wanica Zuid-Oost aan de Tawajarieweg nummer 20. U wordt nog nader geïnformeerd omtrent het tijdstip.
De administratiekosten voor de bereidverklaring bedragen SRD 20. Voor de toewijzingsbeschikking en goedkeuringsoverdracht betaalt u Srd 50 aan administratiekosten.

Bijgaand de voorlopige namenlijst van degenen die hun documenten mogen ophalen.
... Zie meerZie minder

Commentaren

Wanneer komt wanica aan de beurt want me aanvraag is ouder dan 30 jaar en by de uitrkin komt me naam niet voor

Edwin Dipotaroeno lad 232/04 no 2345 10a voor kasno cliff 10 b gaarne op naam van dipotaroeno Edwin

Ik zie nog niets van stichting old care heb alle gevraagde stukken ingediend maar ik zie niets

Waarom komt de naam Wehl.M nergens voor

Hb een sedert 2006 aangevraagd Wanneer kom ik aan de beurt Ieder keer hoor ik dat het by grond inspektie ligt of nog op hoofdkantoor is

chexk de updates gaat morgen.niet door

Waar kan ik gaan om mijn naam optegeven

Er wordt hard gewerkt om zand in de ogen van het volk te strooien voor de komende verkiezing

Ninie Amatroesijat,wanneer bn jij aan de beurt,somedjo Tiffany Somedjo,wanneer van mama?eenmaal in wanica ga informeren

Gefeliciteerd regering Bouterse/Adhin om het volk gratis percelen te geven met bereidsverklaringen. Toch gaat dit odankbare volk deze regering uitschelden. Big up NDP

Hoe staat het met goedeverwachting

Ik wacht nogsteeds.

Ik hoor dat de uitreiking van 22 nov verschoven is naar 10 dec 2018..klopt dat

ik wil een opmerking plaatsen ik heb me grondbeschiiking en perceelkaart alles ligt tenzuiden van de Commissarisweg maar mijn vraag is waar ligt het precies Domein kan me zelf niets zeggen December moet ik al grondhuur betalen ma pe a gron de mie no sabi wie kan me hiermee helpen waar moet ik terecht aub

Mijn broer heeft een aanvraag gedaan in febr.2010 ladno gehad in 2013.het was aan hem gezegd .wij gaan eerst onderzoeken of het vrijdomein is.Dus daarom zolang heeft geduurd om een ladno tekrijgen.

Goeiedag Waneer kom Potrokarijo Ronny K. vor een anmmerking vor een beshikkin. ??? LA. D. no:2109/01

Dan komt er een brief in debrievenbus dd 4dec.2015.oproeping De Nieuwe Grond.Oke contact gemaakt.En nu begin het bleek dat het ressort Koewarasang erover gaat.nu steeds naar Lelydorp of Koewarasang.Dan moet je steeds stukken en amb.vervoeren dit omdat ze zelf niet kunnen gaan.dus je doet ook een genoegen voor de zoveelste keer. Dan zegt BO weer een perc.kaart opnieuw telaten maken.Je geeft alleen maar uit .vervoer en financieeluit.zo gezegd zo gedaan.Daarna moest ik een uittreksel aan vragen bij Glis .daarna moest boven bij Glis copy kaart vragen .mijn aanvraag perc.no 3A vrijdomein is. Tot heden niets gehoord.zelf moest ik een heer van G I oph.en weer afzetten ..ik heb al gezien komt in orde werd aan mij gezegdook moet je. Wat financieel trakteren. Zo kan ik door gaan mensen.Er is teveel te schrijven. Mijn naam Oemraw Shaleshkoemar ladno.562/2013 ik hoop O.D dat er eindelijk wordt aangepakt.ik heb mijn zus telefoon gebruikt. Alvast bedankt.

Goede middag ik heb sinds 2011 ingediend. Elk keer dat ik na domein kantoor lelydorp ga hoor ik stukken zijn al weg kom over 3 maanden

Wanneer is Para aan de beurt????

Zooo ik ben de afgelopen 2 maanden zeker 6 keren geweest. We zijn al heel lang bezig. Jaren....Zelfs een brief geschreven naar de minister (in de brief aangegeven dat het niet goed gaat met onze moeder). De stukken zijn gevonden. Ik zou van ze horen. Vandaag nog geweest. Ik denk dat ze uitreiking van de bv niet eens mee zal maken. Want onze naam komt ook deze keer weer niet voor.

voor de zoveelste keer wanneer komt Commewije weer aan de beurt?

Domburg valt toch onder wanica..haiboii. .LEZEN!!!!

Ramharakh S komt niet voor! Lijst bijwerken

Ik hoop dat ik gauw volg 👍

Hoop dat ik dit keer in aanmerking kom wacht sedert 2006 op mijn overdracht adviezen grondinspektie laten nog op zich wachten van de dc zijn al binnen

Bijgewerkte lijst uitreiking Saramacca vrijdag 2 november 2018
Inloop 11.00 uur am
... Zie meerZie minder

Commentaren

hallo.wanner is een.update van.de namen van wanica en.gaat 10 december nog door van.uitreiking

Post dat van Wanica noh

wat is de afkorting van TW en GK

Marie kijk geen enkel van Ronokarijo

Faroek Wañneerzij er weer lijsten voor wanica

Beste. Ministerie van RGB onderdirectoraat grondbeheer. wanneer is Apoera aan de beurt.

Wanneer krijgt ik van mij want ik bent ok van saramacca boskamp lionaar Leeza Singh

Ik hoop dat Sarramacca snel weer aan de beurt komt.ik heb mijn stukken ingediend met 2 plannen, waarbij ik heel serieus ben..en genoeg heb uitgeven .

Wanneer is wanica met name aan de beurt

Wanneer volgt wanica weer aan de beurt? Ik wach nog steeds op jullie.

Wanneer is wanica aan de beurt

Zouden ze niet door gaan met wanica

Minister wanner volg wanica weer want alle stukkn zijn compleet waarom duurt het nog lang

wanneer is para weer aan de beurt?

Wanneer volgt wanica weer er wad beloofd tweede oktober maar nu zie ik saramacca

Waarom kom mijn naam niet voor, is al 14 jaar lang ingedien

Zo wnnr kom wanica aan d beurt ,r ws gzeg dt leidingen en omgevingen aan d beurt zou kome mar heelaas zie k een andere distrik aan d beurt .

wanneer vervolg van wanica....

goede middag minister van rogb waneer zyn wy in aanmerking wy zyn ook van sarca . maar ik zie onze naam niet voor . wy worden alleen belooft waneer sarca weer aan de beurt .het gaat om een verdeling .

Het zou goed zyn als de regering by grondhuur grond verdeling betaaldbaar maken voor het arm Volk vooral voor jonge gezinnen voor de verkiezing van 2020

Ministerie vn RGB Onderdirectoraat Grondbeheer ...wanneer volgt Commewijne t gaat hier om een overdracht

Ik zie Sital ook niet, aan mij is er ook beloofd, ben telkens geweest voor informatie. Elke keer weer copies achtergelaten. Ben ook zelf voor een gesprek geroepen. Had heel veel hoop, maar Ben nu teleurgesteld.

Wanneer en hoe kan ik in aanmerking komen

I need one

Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer op de NH expo beurs van 18, 19 en 20 oktober ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

Commentaren

Daphny Lieuw Zaira Goedschalk Sara Pawironadi

Iwan Kromokarijo

Er word een reclame geplaats zonder een tyd aan te gevn hoelaat de beurs begint. Ik ga ervn uit dat een beurs smiddgs begin. En k kom zaterdg avnd tegn 8u aan en stond voor een gesloten door😡. Waar kan k terug vo info dan?

Wordt deze page wel in stand gehouden want we horen niets

Hoe staat 't met rijweg nr Pikin Sarong aubbbbbbb te now no wang oplossing van 't kasje nr 't muur gestuurd. Heb k geen recht op grond mi leki sranang mang kijk maar toe hoe vreemdelingen lappen grond krijgen. Ma mi dan faf mi. Leki Surinamer op surinaamse bodem. Kan toch niet.

Min rgb gaat de grondpapieren verdeling in wanica ,deze maand nog door?het gaat om overdracht vn gam. Jangbahadoer 9 stuks

Cherique Hardjopawiro

Hoe kan k registreren voor een perceel? Graag info aub

Goeiedag Ministerie van RGB Onderdirectoraat Grondbeheer, hoe kom ik in aanmerking voor een perceel? Ik had in 2014 een aanvraag gedaan bij volkshuisvesting, maar heb daarna niets meer vernomen. Zou ik aub wat meer info kunnen krijgen?

Anjo Slengard

Wanneer is Paramaribo aan de beurt

What about pikin saron. Zoveel loperij zonder resultaat.

Wanneer verdelen jullie in Saramacca beschikkingen... ik word wederom steeds van de hak naar de tak gestuurd. Ik zou me stukken medio aug krijgen we zitten nu verder en niets als ik bel weet men ook niets... of dan vertelt men me van saramacca is nog niet aan de beurt. Het gaat nog steeds om een individuele stuk dus hoeft ik tog niet op het heel district te wachten. Steeds het zelfde verhaal moet ik aanhoren.

Consuela Connie check

Urlien Beeldstroo

ChaniqueBipat BarbaraTorny gaan we

wanneer ..of welke kan commewijne op kantoor vr info?

Geneviva Pranawaré

ik ben zeker, daar!!!👌👌

Abisoina Asje Ingrid Abisoina Kemal Seedo

Hoelaat begint het?

Hoe laat begint het

Photos from Ministerie van RGB Onderdirectoraat Grondbeheer's post ... Zie meerZie minder

Commentaren

Aartie Ramkhelawan

Ministerie, als u de vragen waarmee zoveel mensen zitten niet kan beantwoorden, waarom deze fb page?? Je kan NERGENS terecht voor goede informatie. Niemand kan je iets over een aanvraag vertellen!

beste Ministerie, mag ik u nog inboxen voor info . ik zie namleijk die optie niet meer op uw FB page...alvast hartstikke bedankt.

beste, .mensen weet er iemand wanneer wanica aan de beurt is ?? pff wacht al 9 jaren op deze klote mensen. en ze hebben nooit een antwoord voor je als voor informatie gaat. echt verschrikkelijk voor woorden.

Goede avond, ik heb stukken van 2003, omgeving olijfweg wanica. Zijn er meer lijsten, waarbij ik me naam gaat zien. Alvast bedankt.

Goedemorgen. Hoe zit het met LAD no 3089/2010. Bestaat de mogelijkheid u een pm of een mailtje te sturen?

Wanneer komt commewijne aan de beurt??

Ransaroep m Wanica 18 jaar nog niet papier gehad Wei zijn 11 mensen

Ramsaroep Wanica 18 jaar wacht nog niet

Goedemrgn wanr kunne de mensen met aanvragen mbt rahemal iets verwachten?

Gm min.sedrd keer eerste oproeping in wanica zou ik mijn beschikking krijgn.maar wegns een kln fout correct bn ik opgeroepn en daarna mij beloof vn de maand eerste week zou de 2 keer wanica weer aan de beurt komn dan zou mijn stukkn geregeld zijn bn daar geweest vorig week nog steeds hoor ik nog bik de min.in behandeling.ht is vn al bijna ltse week vn de maand nog steeds nog niets hoor ik of lees ik op fb vn deze 2 de ronde steeds nog de eerste ronde mensen namn komn voor hoelang moetn wij nog wachtn?

Heeft iemand enig idee waneer zoo een lijst komt van wanica ??? Ben echt het wachten zat Pffff

Goede middag ik wacht ook al 2 jaar en was verlopen omdat ik niet op tijd was. Maar ze zijn zoo traag in hun werkwijze Niet normaal. J wacht jaren op een stuk papier 😀

WANNEER volgt de tweede ronde v. Wanica?? Er was aangegeven dat het nog DEZE maand zou gebeuren. WAAROM horen de mensen die via fb waren opgeroepen, NIETS MEER?? NIEMAND weet iets! En als je netjes belt naar Domeinkantoor, zeggen die ongeduldige, onbeleefde telefonistes dat je ' RUSTIG moet wachten totdat t district betreffende de aanvraag a/d beurt is.?!' WANNEER volgen de overige districten dan?? Er is geen enkele manier v. behoorlijke communicatie met jullie mogelijk! Die fb hype was maar voor even! Geen beeld, geen geluid! En JA, ik schrijf dit voor mijn mensen die zelf geen toegang tot internet hebben!!

Goede dag ik ben van Wanica en Wehl.M komt nergens voor

Prisuri PhsPrisuri

WAARNER IS DE VOGENDE UITREIKING

Wanneer geven jullie copieweg uit

Wat moeten de mensen doen die nog net zyn geweest kunnen ze als nog langs lopen

Ria Wong

Mijn naam kwam ook niet voor al 10 jaren wacht ik al list van para. Rakesh bhageloe LA.D no.5694.

Goede sag ik heb minn naam niet gezien in dat van wanica

Wat is jullie telefoonnummer

Wanneer krijgt pikin saron beschikking? Horen we tenminste nog iets? Is al 2 jaar terug dat we bereidsverklaring hebben gehad en onze stukken zijn ingediend

Gecorrigeerde lijst Wanica ... Zie meerZie minder

Commentaren

Mevrouw Pansa loopt u maandag tussen 9 en 12 langs dan kunnen we precies achterhalen wat het probleem is.

Goedemorgen, om welk project gaat het?

wanneer kom ik ook aan het beurt altyd wanneer ik ga is het antwwoord wat ik kryg die stukken zyn al binnen maar ik zie myn naam ook niet Rakesh mohamed josuf

Hoe komt k in aanmerking van een perceel

Het gaat om district wanica.

Goedemorgen, mag ik informeren wanneer ik in aanmerking kom voor een beschikking? Ik heb sedert 23 mei 2013 een bereidsverklaring. Het was ook misgegaan vanwege informatie bij de balie en ik ben bij het hoofdkantoor geweest. Gaarne uw reactie.

Ik wilde ook wat informeren, ik loop al 4 jaren lang voor een overschrijving op mijn naam en om t te verlengen zodat ik zelf de grondhuur kan gaan betalen. Ik heb mijn stuk gekocht van een verkavelaar. Ben verwezen hiernaar toe om te kijken als mn naam op de lijst voorkomt wat jammer genoeg niet voorkomt!!! Mijn vraag is nu wat moet ik nu doen welke stappen moet ik nu ondernemen, want ik heb mn zuur verdiend geld betaald ervoor en loop nu al 4 jaren voor een overschrijving op mijn naam en een verlenging daarvan. Alvast bedankt.

Jammer hoor, dat je nu je eigen ouders hun perceel krijgt en alles levenslang duurt. En straks als je tenminste een beschikking krijgt, je uiteindelijk weer moet verdelen aan je kinderen. Onkosten op onkosten achter elkaar. Wat zijn de procedures, wachttijd etc!!! Nooit ergens bekend gemaakt. Maar ja, wij allemaal zullen maar wachten en wachten😔

Goede navond nehal aartie sh wacht al jaren in het project waar ik woon hebben een aantal wel beleidverklaring gehad hoop dat ik het ook kryg

Goedemiddag min.een vraagje bij wie moet ik maandag aanmelden en waar

Ok is goed

Graag wil ik ook weten of het vn fam. Jangbahadoer 8 stuks in orde is minister aub

Goede navond, Ik heb sinds februari 2016 een aanvraag gedaan voor een perceel aan de verlengde braamshoopweg in het district wanica, maar ik wist niet dat het gebied niet bekend was bij de ministerie en ik heb betaald voor de aanvraag dus wilde ik vragen wat ik dan moet doen ?

Heb zelf aanvraag gedaan met Ruth zeefuik en waarom ben ik niet in aanmerking gekomen hoe dan

Richie Khan aub

Goede morgen ik wacht nog

Maatscha Kortram

Princess Joyce Soenita Sewtahal Balkaran Soeshma Gopal Balkaran Sabrina R Karsoredjo

Wanneer volgt paramaribo en resort livorno. We wachten langer dan 10 jaren

Ik vind het leuk

Ryan Ramdhan

goeiemorgen, sinds 2013 aanvraag 1.Stichting Pasmar Pondoh Painie.zie nog geen Positief resultaat.2.Aanvraag Kartodiwirjo P. Lad # Wo6848/07.3. Aanvraag Wongsoikromo s Lad #5825/03 ,deze is sinds 2003 .???????

Wr vindt dit plaats

Justine Wagiman

De uitreiking van grondbeschikkingen voor het district Wanica zal aanstaande vrijdag 7 september plaatsvinden in de Sporthal te Kwatta
Adres: Kwattaweg 832
De inloop is om 17.00 uur
Het programma begint om 18.00 uur
U wordt gevraagd uw identiteitskaart mee te nemen
- uw identiteitskaart
- Bij stichtingen, recent bewijs van inschrijving in het stichtingenregister en een bewijs dat degene die het document afhaalt, daartoe gemachtigd is.
- Srd 20 voor een bereidverklaring of Srd 50 voor een toewijzingsbeschikking en/of goedkeuringsoverdracht.
... Zie meerZie minder

Commentaren

Goededag het zou op 10 dec op tawajarie zn is het die vndg op 7 dec

Beste rogb ik heb een vraag ...ik heb mijn verzoek overdracht ingediend.....dus ik wacht nu op mijn goedkeuring ..en mijn vraag is is het mogelijk dat ik na mijn goedkeuring mijn eigen LAD nummer kan krgn???want ik ben geweest by jullie maar ze hbbn me echt geen antw kunnen geven!!!!en dependance lelydorp zegt dat t niet kan...maar wat ik van mensen heb vernomen is dat het we mogelijk is????kan ik toch een antwoord op mijn vraag krgn???

Anushka Mathoera

min.wanneer volg ik want zit sinds 2002 daarop te wachten.heb myn naam niet gezien.(Nirandjan)

Mijn naam rakesh bhageloe kwam ook niet voor ik wacht al 10 jaren op mijn beschikking LA.D no.5694. Mijn mobiel numr.s 8729100.

Min. Heb mijn naam niet gezien wanner volgt ik want heb zolaang moeten wachten......

Heb het net vernomen en gelezen mag ik maandag op kantoor komen aub antwoord

Jan Banket

Goededag wanner komt leiding aan de beurt

Wanneer voor rahimal

Shalini check

Sandhya Nanden

Goedemiddag dus wat k heb begrepen gaan de uitgifte v Wanica nog door

Min.wanneer komt houttuinproject gobajolaan aan de beurt...het gaat om een verdeling op naam van imankarijo boesijem sinds 2011...ongeveer 3 weken terug waren mensen van grondinspectie geweest en zou gebeld worden...maar tot nu toe geen telefoon gehad...

Elvy Kasan helemaal eens met u ben ook van Houtuin projek gobajolaan.

Min.wanneer komt de andere ressorten vn wanica aan de beurt

Goed zo.

Akash Ramjattan lees

By grondhuur percelen verdeling betaald landmeter 3500srd en de notaris 10000srd hoe gaan de kleine man deze betalen min

Wanneer komen wy aan de beurt. Want we wachten al 25 jaar. Jullie gecontact via pm. En nog steeds niets gehoord

Chotkan Bisnoe

Beste, Waar kan ik jullie een mail of een berichtje naar toe sturen. George Dainty

Maatscha Kortram

Min wanneer komt Saramacca aan de beurt

Roke Kanglie

The Custom Facebook Feed plugin